Reverse Engineering challenge #62.

What does this code do?

MSVC 2010 + /O1

(/O1: minimize space).


_a$ = 8    ; size = 4
_b$ = 12    ; size = 4
_c$ = 16    ; size = 4
?s@@YAXPAN00@Z PROC   ; s, COMDAT
  mov  eax, DWORD PTR _b$[esp-4]
  mov  ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
  mov  edx, DWORD PTR _c$[esp-4]
  push  esi
  push  edi
  sub  ecx, eax
  sub  edx, eax
  mov  edi, 200   ; 000000c8H
$LL6@s:
  push  100     ; 00000064H
  pop  esi
$LL3@s:
  fld  QWORD PTR [ecx+eax]
  fadd  QWORD PTR [eax]
  fstp  QWORD PTR [edx+eax]
  add  eax, 8
  dec  esi
  jne  SHORT $LL3@s
  dec  edi
  jne  SHORT $LL6@s
  pop  edi
  pop  esi
  ret  0
?s@@YAXPAN00@Z ENDP   ; s

Optimizing Keil 6 (ARM Mode)


    PUSH   {r4-r12,lr}
    MOV   r9,r2
    MOV   r10,r1
    MOV   r11,r0
    MOV   r5,#0
|L0.20|
    ADD   r0,r5,r5,LSL #3
    ADD   r0,r0,r5,LSL #4
    MOV   r4,#0
    ADD   r8,r10,r0,LSL #5
    ADD   r7,r11,r0,LSL #5
    ADD   r6,r9,r0,LSL #5
|L0.44|
    ADD   r0,r8,r4,LSL #3
    LDM   r0,{r2,r3}
    ADD   r1,r7,r4,LSL #3
    LDM   r1,{r0,r1}
    BL    __aeabi_dadd
    ADD   r2,r6,r4,LSL #3
    ADD   r4,r4,#1
    STM   r2,{r0,r1}
    CMP   r4,#0x64
    BLT   |L0.44|
    ADD   r5,r5,#1
    CMP   r5,#0xc8
    BLT   |L0.20|
    POP   {r4-r12,pc}

Optimizing Keil 6 (Thumb Mode)


    PUSH   {r0-r2,r4-r7,lr}
    MOVS   r4,#0
    SUB   sp,sp,#8
|L0.6|
    MOVS   r1,#0x19
    MOVS   r0,r4
    LSLS   r1,r1,#5
    MULS   r0,r1,r0
    LDR   r2,[sp,#8]
    LDR   r1,[sp,#0xc]
    ADDS   r2,r0,r2
    STR   r2,[sp,#0]
    LDR   r2,[sp,#0x10]
    MOVS   r5,#0
    ADDS   r7,r0,r2
    ADDS   r0,r0,r1
    STR   r0,[sp,#4]
|L0.32|
    LSLS   r6,r5,#3
    ADDS   r0,r0,r6
    LDM   r0!,{r2,r3}
    LDR   r0,[sp,#0]
    ADDS   r1,r0,r6
    LDM   r1,{r0,r1}
    BL    __aeabi_dadd
    ADDS   r2,r7,r6
    ADDS   r5,r5,#1
    STM   r2!,{r0,r1}
    CMP   r5,#0x64
    BGE   |L0.62|
    LDR   r0,[sp,#4]
    B    |L0.32|
|L0.62|
    ADDS   r4,r4,#1
    CMP   r4,#0xc8
    BLT   |L0.6|
    ADD   sp,sp,#0x14
    POP   {r4-r7,pc}

Non-Optimizing GCC 4.9 (ARM64)


s:
	sub	sp, sp, #48
	str	x0, [sp,24]
	str	x1, [sp,16]
	str	x2, [sp,8]
	str	wzr, [sp,44]
	b	.L2
.L5:
	str	wzr, [sp,40]
	b	.L3
.L4:
	ldr	w1, [sp,44]
	mov	w0, 100
	mul	w0, w1, w0
	sxtw	x1, w0
	ldrsw	x0, [sp,40]
	add	x0, x1, x0
	lsl	x0, x0, 3
	ldr	x1, [sp,8]
	add	x0, x1, x0
	ldr	w2, [sp,44]
	mov	w1, 100
	mul	w1, w2, w1
	sxtw	x2, w1
	ldrsw	x1, [sp,40]
	add	x1, x2, x1
	lsl	x1, x1, 3
	ldr	x2, [sp,24]
	add	x1, x2, x1
	ldr	x2, [x1]
	ldr	w3, [sp,44]
	mov	w1, 100
	mul	w1, w3, w1
	sxtw	x3, w1
	ldrsw	x1, [sp,40]
	add	x1, x3, x1
	lsl	x1, x1, 3
	ldr	x3, [sp,16]
	add	x1, x3, x1
	ldr	x1, [x1]
	fmov	d0, x2
	fmov	d1, x1
	fadd	d0, d0, d1
	fmov	x1, d0
	str	x1, [x0]
	ldr	w0, [sp,40]
	add	w0, w0, 1
	str	w0, [sp,40]
.L3:
	ldr	w0, [sp,40]
	cmp	w0, 99
	ble	.L4
	ldr	w0, [sp,44]
	add	w0, w0, 1
	str	w0, [sp,44]
.L2:
	ldr	w0, [sp,44]
	cmp	w0, 199
	ble	.L5
	add	sp, sp, 48
	ret

Optimizing GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)


sub_0:
        li   $t3, 0x27100
        move  $t2, $zero
        li   $t1, 0x64 # 'd'

loc_10:                 # CODE XREF: sub_0+54
        addu  $t0, $a1, $t2
        addu  $a3, $a2, $t2
        move  $v1, $a0
        move  $v0, $zero

loc_20:                 # CODE XREF: sub_0+48
        lwc1  $f2, 4($v1)
        lwc1  $f0, 4($t0)
        lwc1  $f3, 0($v1)
        lwc1  $f1, 0($t0)
        addiu  $v0, 1
        add.d  $f0, $f2, $f0
        addiu  $v1, 8
        swc1  $f0, 4($a3)
        swc1  $f1, 0($a3)
        addiu  $t0, 8
        bne   $v0, $t1, loc_20
        addiu  $a3, 8
        addiu  $t2, 0x320
        bne   $t2, $t3, loc_10
        addiu  $a0, 0x320
        jr   $ra
        or   $at, $zero

More challenges: //challenges.re/; about solutions: //challenges.re/#Solutions.